Bij Snoep Lekker willen we je blij maken. Het is straks jouw moment, of misschien van iemand waar je veel om geeft. Als de bestelling dus niet klopt, of de smaak tegenvalt, laat het ons weten via de mail of telefoon. We zoeken graag samen naar een oplossing.

INHOUDSOPGAVE

 1. Geldigheid
 2. Contractsluiting
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendvoorwaarden
 6. Aansprakelijkheid voor gebreken
 7. Aansprakelijkheid
 8. Toepasbaar recht, Bevoegde Rechter
 9. Informatie over de onlinebeslechting van geschillen

1) GELDIGHEID

1.1 De Algemene Voorwaarden van Snoep Lekker zijn van toepassing op alle overeenkomsten die consumenten of ondernemer (hierna “klant”) met betrekking tot de in de webshop getoonde producten en/of diensten met Snoep Lekker afsluit. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders wordt overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van onderhavige algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die rechtshandelingen verricht voor doeleinden die overwegend buiten de zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf vallen. Een ondernemer in de zin van onderhavige algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon of iedere personenvennootschap die een rechtshandeling aangaat in het kader van haar zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf.

2) CONTRACTSLUITING

2.1 De in de online-shop van Snoep Lekker getoonde productomschrijvingen vormen geen bindend aanbod van Snoep Lekker, maar dienen ertoe de klant uit te nodigen om een bindend aanbod te doen.

2.2 De klant kan via het in de online-shop van Snoep Lekker geïntegreerde online bestelformulier het aanbod doen. Daarbij doet de klant, nadat hij de geselecteerde goederen en/of diensten in de virtuele winkelmand heeft gelegd en de digitale bestelprocedure heeft doorlopen, door het klikken van de knop ter afronding van de bestelling een bindend aanbod tot sluiting van een koopovereenkomst m.b.t. de goederen en/of diensten die zich in de winkelmand bevinden. De aanvraag kan echter pas worden verzonden als de klant door het hokje voor “Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord” aan te vinken, deze contractuele voorwaarden aanvaardt.

2.3 Snoep Lekker kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te doen toekomen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant doorslaggevend, of
 • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant doorslaggevend, of
 • door de klant na het ontvangen van diens bestelling te verzoeken om te betalen.

Snoep Lekker stuurt de klant in elk geval een bevestiging van de bestelling toe met daarbij een aanleiding hoe de algemene voorwaarden via de functie ‘Afdrukken’ gedownload en afgedrukt kunnen worden.

Wanneer er sprake is van meerdere van voormelde alternatieven, komt de overeenkomst tot stand op het moment waarop één van de voormelde alternatieven zich voordoet. Indien Snoep Lekker het aanbod van de klant binnen de eerder vermelde termijn niet aanneemt, geldt het aanbod als verworpen met als gevolg dat de klant niet meer aan zijn wilsverklaring gebonden is.

2.4 De termijn om het aanbod te aanvaarden begint op de dag na het verzenden van het aanbod door de klant en eindigt op het einde van de vijfde dag na het verzenden van het aanbod.

2.5 Bij het afgeven van een aanbod via het online bestelformulier wordt de inhoud van de overeenkomst door Snoep Lekker opgeslagen. De klant krijgt na het verzenden van zijn bestelling naast de overeenkomst de geldende algemene voorwaarden en klantinformatie in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail, fax of brief) toegestuurd. Daarnaast wordt de contractinhoud op de website van Snoep lekker gearchiveerd en kan door de klant in zijn met een wachtwoord beschermde klantaccount met behulp van de bijbehorende inloggegevens kosteloos worden geopend indien de klant voor het verzenden van zijn bestelling een klantaccount in de online-shop van de Snoep Lekker heeft aangemaakt.

2.6 Voordat de klant zijn bindende bestelling via het online bestelformulier van de Snoep Lekker verstuurt, kan de klant zijn ingevoerde gegevens met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties wijzigen. Bovendien zijn alle ingevoerde gegevens voor het versturen van de bindende bestelling nog eens in een bevestigingsvenster te zien en kunnen deze ook daar met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties worden gecorrigeerd.

2.7 Voor het sluiten van de overeenkomst is uitsluitend een Nederlandstalige versie beschikbaar.

2.8 Het proces van bestellen en het contact vinden doorgaans per e-mail en automatische bestelafwikkeling plaats. De klant dient ervoor te zorgen dat het door hem aangegeven e-mailadres correct is zodat de door Snoep Lekker naar dit e-mailadres verzonden berichten te ontvangen kunnen worden. De klant moet er in het bijzonder voor zorgen dat eventuele SPAM-filters de door Snoep Lekker of door met de afwikkeling van de bestelling belaste derden verzonden berichten niet blokkeren.

3) HERROEPINGSRECHT

3.1 Consumenten hebben in beginsel een recht op herroeping.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht kan worden gevonden in de standaardinstructies voor herroeping van Snoep Lekker.

4) PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

4.1 De door Snoep Lekker aangegeven prijzen zijn totaalprijzen en zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting. Eventuele afleverings- of verzendkosten worden in de betreffende productbeschrijvingen separaat aangegeven.

4.2 De klant beschikt over verschillende betalingsmogelijkheden, die worden aangegeven in de webshop van Snoep Lekker.

4.3 Wanneer de klant kiest voor vooruitbetaling als wijze van betaling, dient het bedrag onmiddellijk na afsluiting van de overeenkomst te worden voldaan.

5) LEVERINGS- EN VERZENDVOORWAARDEN

5.1 Voor zover niet iets anders is overeengekomen vindt de levering van goederen plaats via verzending aan het door de klant aangegeven afleveradres. Bepalend voor de afwikkeling van de transactie is het tijdens de bestelling aangegeven adres van levering.

5.2 Als de transportonderneming de verzonden goederen terugstuurt naar Snoep Lekker omdat aflevering bij de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de niet geslaagde verzending. Dit geldt niet wanneer de klant geen verwijt treft ten aanzien van de mislukte bezorging of wanneer hij tijdelijk verhinderd was om de levering in ontvangst te nemen, tenzij Snoep Lekker de levering binnen een redelijk geachte termijn heeft aangekondigd.

6) AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKEN

In het algemeen zijn de wettelijke regelingen betreffende de aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing en in het bijzonder gelden er volgende bepalingen.

6.1 Voor resp. tegenover klanten in het kader van een bedrijf of beroepsuitoefening:

 • vormt een niet-essentieel gebrek in beginsel geen aanleiding voor een vordering wegens aansprakelijkheid voor gebreken;
 • is er geen aansprakelijkheid voor gebreken indien de klant bij sluiting van de koopovereenkomst het gebrek ofwel redelijkerwijs had moeten kennen of indien het gebrek kan worden geweten aan gebreken aan de door de klant geleverde grondstoffen.
 • heeft Snoep Lekker recht op reparatie indien hij daartoe redelijkerwijs in staat is of indien niet, dient hij de geleverde, gebrekkige gekochte zaak te vervangen. Een vervangende levering is echter uitgesloten als de schade is ontstaan door onoplettendheid van de klant.

6.2 Voor klanten niet in het kader van een bedrijf of beroepsuitoefening (consumenten)

De consument moet het gebrek aan de gekochte zaak binnen twee maanden na ontdekking van de schade melden aan Snoep Lekker.

De verjaringstermijn voor klachten over gebreken bedraagt twee jaar, vanaf het melden van het gebrek.

6.3 Handelt de klant als consument, dan wordt hij verzocht de aanname van geleverde waren met duidelijke transportschade bij de transportdienst of dienstbode te weigeren en Snoep Lekker hierover te informeren. Als de klant hieraan niet voldoet, heeft dit geen enkele uitwerking op zijn wettelijke of contractuele recht op schade- of onkostenvergoedingen.

7) AANSPRAKELIJKHEID

Afgezien van de contractuele vorderingen tot schadevergoeding uit hoofde van de afdelingen 9 en 10 van titel 1 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, bestaat er geen aansprakelijkheid van Snoep Lekker jegens de koper in verband met gevolgschade of letselschade op grond van gebreken met betrekking tot de veiligheid van de gekochte zaak (BW 6:186, BW 7:24). Dit geldt niet

wanneer Snoep Lekker het veiligheidsgebrek kende of behoorde te kennen;

wanneer Snoep Lekker de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of;

indien het gebrek door schade aan een andere zaak zoals bedoeld in BW 6:190 vermogensschade van minder dan 500,- euro heeft veroorzaakt.

8) TOEPASBAAR RECHT, BEVOEGDE RECHTER

8.1 Handelt de klant als consument zoals bedoeld bij punt 1.2, dan geldt voor alle rechtsbetrekkingen van de partijen het recht van de staat waar de klant zijn gewone verblijfplaats heeft met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken en de plaats van de exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen op grond van deze overeenkomst richt zich naar de woonplaats van de klant.

8.2 Handelt de klant als ondernemer zoals bedoeld bij punt 1.2, dan geldt voor alle rechtsbetrekkingen van de partijen het recht van de staat waar Snoep Lekker zijn hoofdkantoor heeft met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken en de plaats van de exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen op grond van deze overeenkomst richt zich naar de plaats van het hoofdkantoor van Snoep Lekker.

9) INFORMATIE OVER DE ONLINEBESLECHTING VAN GESCHILLEN

De EU-Commissie stelt op internet onder de volgende link een platform beschikbaar voor de onlinebeslechting van geschillen: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen op grond van verkoop- of dienstenovereenkomsten via internet, waarbij een consument betrokken is.

INFORMATIE OVER DE UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT & MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht naar de volgende maatstaf, waarbij de consument een natuurlijke persoon is die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die voornamelijk noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

A. INFORMATIE OVER DE UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT

HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u Snoep Lekker via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

GEVOLGEN VAN DE HERROEPING

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen, indien u de goederen vóór afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt.

U draagt de rechtstreekse kosten van retourzending.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

UITSLUITING OF VOORTIJDIGE BEËINDIGING VAN HET HERROEPINGSRECHT:

Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

ALGEMENE AANWIJZINGEN

 1. Vermijd beschadiging en verontreiniging van de goederen. Stuur de goederen indien mogelijk in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen aan ons terug. Gebruik evt. een beschermende buitenverpakking. Indien u de originele verpakking niet meer bezit, zorg dan met een geschikte verpakking voor een voldoende bescherming tegen transportschade.
 2. Goederen gefrankeerd te retourneren
 3. Houd er rekening mee dat de voorgaande punten 1 en 2 van deze algemene aanwijzingen geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

B. MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan

Snoep Lekker
Almere
E-Mail: info@snoeplekker.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Besteld op (*)/ ____________ / ontvangen op (*) __________________
________________________________________________________
Naam van de consument(en)
________________________________________________________
Adres van de consument(en)
________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.